Zhuravleva Nina Mikhailovna

Economist of I qualification category

Phone: 375 17 258-25-05
Address: 23/1 Dolgobrodskaya str., room 217, 220070

E-mail: planovi@iseu.by