Strigelskaya Nadezhda Pavlovna

TRAINEE TEACHER OF THE DEPARTMENT ENVIRONMENTAL

 

 

 

CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY

Position: trainee teacher of the Department of General Biology and Genetics.
Address: 23/1 Dolgobrodskaya St., office 313
Telephone: +375 17 373-04-86
E-mail: nadya.strigelskaya@mail.ru