Zavadskaya Irina Leonidovna

Specialist

Address: Minsk, Botanicheskaya str., 15, room 224

Phone: +375 17 373-57-43

E-mail: kem@iseu.by