Kovalenok Evgeniya Nikolaevna

Laboratory assistant of I qualification category

Address: Dolgobrodskaya str., 23/1, 220070, room 308

Phone: +375 17 299-01-98

E-mail: kbb@iseu.by