Training and methodological laboratory of environmental education

Head of the laboratory: Strigelskaya Nadzezhda Pavlovna

Address: Dolgobrodskaya str., 23/1, room 408

Phone: +375 17 379-00-18

E-mail: ecoedulab@iseu.by