Международный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова Белорусского государственного университета

Суббота Екатерина Игоревна

Суббота

Должность: преподаватель кафедры лингвистических дисциплин и межкультурных коммуникаций. Тел.: +375 29 853-20-82

E-mail: k.subbota@yandex.ru

SPIN-код РИНЦ (SCIENCE INDEX): 5204-4211
ORCID iD: 0000-0001-7028-9637

Учебная работа

В настоящее время работает на кафедре иностранных языков МГЭУ им. А.Д. Сахарова, преподаёт английский язык.

Научные интересы

Методика преподавания иностранных языков, сравнительная лингвистика.

Основные результаты
Ответственная за организацию и проведение внутрикафедральной олимпиады по английскому языку (составитель заданий для олимпиады).

Карьера
2012 г. – окончила Минский государственный лингвистический университет (факультет английского языка) по специальности современные иностранные языки (преподавание).
2013 г. – окончила магистратуру Минского государственного лингвистического университета по специальности теория языка.

 

Список публикаций »

 1. Субота, К.І. Намінатыўныя канструкцыі ў сучасных мастацкіх творах / К.І. Субота // Беларуская граматыка : ад Браніслава Тарашкевіча да сучаснасці : матэрыялы Міжнар. навук. канф., Мінск, 19-20 студзеня 2017 г. – Мінск, 2017. – с. 110-115.
 2. Субота, К.І. Парцэляцыя як асаблівасць сінтаксісу беларускай і англійскай моў / К.І. Субота // Международный форум студенческой науки:материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 18 апреля 2017 г. / Бел. гос. пед. ун-т, 2017. – с.
 3. Субота, К.І. Сінтаксічная кампрэсія і рэдукцыя як спосабы эканоміі моўных сродкаў / К.І. Субота // Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Магілёў, 20-21 красавіка 2017 г. / Магілёўс. дзярж. ун-т ; пад рэд. В. М. Шаршнёвай. – Магілёў, 2017. – С. 140–142.
 4. Субота, К.І. Сінтаксічная рэдукцыя як праява імпліцытнага ў мове / К.І. Субота // Эксплицитное в языке и речи : тезисы докл. Международ. науч.  конф., Минск, 10 – 11 мая 2017 г. /  МГЛУ, 2017. – с. 260 – 262.
 5. Субота, К.І. Канструкцыі актуалізацыі сінтаксісу ў творах М. Гарэцкага і А. Дударава / К.І. Субота // Гістарычнае мовазнаўства ў кантэксце междысцыплінарных даследаванняў: матэрыялы Міжнар. навук. канф., Мінск, 25 – 26 кастрычніка 2018 г. – Мінск, 2018. – с. 292 – 294.
 6. Субота, К.І.Сегментаваныя канструкцыі ў сучаснай беларускай прозе / К.І. Субота // Весці БДПУ, серыя 1, №4, 2017. – с. 101 – 104.
 7. Субота, К.І. Функцыянаванне сегментаваных структур у сінтаксічных сістэмах беларускай і англійскай моў / К.І. Субота // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі: матэрыялы рэсп. навук-практ. канф., Брэст, 15 сакавіка 2018 г. – Брэст, 2018. – с. 150 – 153.
 8. Субота, К.І. Парцэляцыя як асаблівасць сінтаксісу сучаснай беларускай драматургіі / К.І. Субота // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Магілёў, 20-21 красавіка 2018 г. / Магілёўс. дзярж. ун-т ; пад рэд. В. М. Шаршнёвай. – Магілёў, 2018. – с. 192-195;
 9. Субота, К.І. Пытанне пра парцэляцыю ў гісторыі мовазнаўства / К.І. Субота // Весці БДПУ, серыя 1, №2, 2018. – с. 95-98;
 10. Субота, К.І. Парцэляваныя канструкцыі з гіпатаксічнай сінтаксічнай сувяззю ў простым сказе ў беларускай і англійскай мовах / К.І. Субота // XIТанкаўскія чытанні : матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф. (20 верасня 2018 г.) / Беларус. дзярж. пед. ун-т імя Максіма Танка ; пад. рэд. Н. В. Заяц. – Мінск, 2018;
 11. Субота, К.І. Парцэляваныя канструкцыі з паратаксічнай сінтаксічнай сувяззю ў простым сказе ў беларускай і англійскай мовах / К.І. Субота // Янкоўскія чытанні : матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф. ( 18-19 кастрычніка 2018 г.) / Беларус. дзярж. пед. ун-т імя Максіма Танка ; пад. рэд. Н. В. Заяц. – Мінск, 2018;
 12. Субота, К.І. Парцэляцыя ў простым сказе ў беларускай і англійскай мовах / К.І. Субота // «А. С. Пушкін і сусветная культура» : матэрыялы VIIМіжнар. навук.-практ. канф. ( 25-26 кастрычніка 2018 г.) / Беларус. дзярж. пед. ун-т імя Максіма Танка. – Мінск, 2018.