Международный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова Белорусского государственного университета

Довгулевич Наталья Николаевна

Адрес: г. Минск, ул. Ботаническая, 15, каб., 208,210
Тел.: +375 17 245-31-41
E-mail: kfl@iseu.by
Ученая степень и звание: кандидат филологических наук, доцент.

 

Учебная работа

Преподает дисциплину «Белорусский язык (профессиональная лексика)».

Научные интересы

Неология и неография белорусского языка.

Основные результаты
Автор словарей «Слоўнік новых слоў», «Руска-беларускі тлумачальны слоўнік новых слоў і новых значэнняў слоў» (в соавторстве с Уласевич В.И.).

Внедрила словари «Слоўнік новых слоў», «Руска-беларускі тлумачальны слоўнік новых слоў і новых значэнняў слоў» в образовательный процесс высших учебных заведений Республики Беларусь (7 актов внедрения).

Карьера

2002–2007 гг. – младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник Института языкознания им. Якуба Коласа НАН Беларуси.
2007–2010 гг. – ученый секретарь учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств».
2010–2014 гг. – начальник научно-исследовательского отдела учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств».
С 2014 гг. – заведующий кафедрой лингвистических дисциплин и межкультурных коммуникаций учреждения образования «Международный государственный экологический институт им. А. Д. Сахарова» Белорусского государственного университета.

Учителя и ученики
Заслуженный деятель науки Республики Беларусь академик А.И. Подлужный (1935-2005).

Список публикаций »

Назва Дру­ка­ва­ны, на пра­вах рука­пісу Выдавецтва, часопіс (назва, нумар, год) ці нумар аўтарскага пасведчання Прозвішча суаўтара
Фанетычная адаптацыя зычных адносна палаталізацыі ў запазычаннях з англійскай мовы друк. Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. гуман. навук. – 2001. – № 4. – С. 100– 107.  
Фанетычная адаптацыя англіцызмаў з зычнымі, проціпастаўленымі па напружанасці – ненапружанасці друк. Беларуская лінгвістыка. 2002. – Вып. 52. – С. 78–87.  
Уплыў моў-пасрэднікаў на адпатацыю англійскіх запазычанняў у беларускай мове друк. Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: Матэрыялы навук. канф. Гродна, ГрДУ, 26-27.10.2002. – Гр.: ГрДУ, 2002. – С. 340-345.  
Праблемы фанетычнай адаптацыі і графічнай перадачы англіцызмаў друк. Культура мовы і грамадства: Матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф. Мінск, 2002. С. 51-54.  

Боўлінг, сёрфінг, фітнэс: Новыя запазычанні з англійскай мовы ў спорце

 

друк.

Роднае слова. – 2002. –

№ 3. – С. 33.

 
Рэпер, рокер, байкер: Запазычанні з англійскай мовы ў сферы маладзёжнай субкультуры друк.

Роднае слова. – 2002. –

№ 4. – С. 53.

 

Бартэр, брокер, ваўчар: Запазычанні з англійскай мовы ў эканамічнай сферы

 

друк.

Роднае слова. – 2002. –

№ 5. – С. 35–36.

 

Брыфінг, спікер, саміт: Новыя запазычанні з англійскай мовы ў палітычнай сферы

 

друк. Роднае слова. – 2002. – № 10. – С. 31.  

Лайкра, скотч, хот-дог: Новая запазычаная лексіка пабытовай сферы

 

друк. Роднае слова. – 2003. – № 6. – С. 40–42.  

Блокбастэр, трылер, джангл: Новая запазычаная лексіка сферы культуры

 

друк.

Роднае слова. – 2003. –

№ 7. – С. 38–40.

 
Фанетычная адаптацыя запазычанняў з англійскай мовы ў сучаснай беларускай мове друк. Аўтарэф. дыс. канд. філал. навук. – Мн., 2003. – 20 с.  

Запазычаная лексіка сферы інфармацыйных тэхналогій

 

друк. Веснік адукацыі. – 2004. – № 1. – С. 56–60.  
Англіцызмы і амерыканізмы ў сучаснай беларускай мове друк. Роднае слова. – 2005. – № 2. – С. 26–28.  
Графіці, джакузі, караоке – ён, яна, яно ці яны?: Род і лік нескла­няльных запазычаных назоўнікаў друк.

Роднае слова. – 2005. –

№ 6. – С. 31–33.

Роднае слова. – 2005. –

№ 7. – С. 49–51.

В.І. Уласевіч
Новая лексіка сферы эканомікі ў беларускай мове друк. Веснік адукацыі. – 2005. – № 6. – С. 60-66.

В.І. Уласевіч

 

Уплыў рускай мовы як мовы-пасрэдніка на засваенне англіцызмаў і амерыканізмаў беларускай мовай друк. Сучасныя праблемы беларускага мовазнаўства: Матэрыялы навук. канферэнцыі, прысвечанай 75‑годдзю Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Б. – Мінск: “Права і эканоміка”, 2005. С. 59-62.  
Слоўнік новых слоў і новых значэнняў слоў: прынцыпы стварэння друк. Сучасныя праблемы беларускай лексікалогіі і лексікаграфіі: Матэрыялы міжнар. навуковай канферэнцыі Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі, 19-20 лістапада 2005. – Мінск: Мінск: Права і эканоміка, 2006. – С. 116-122.

В.І. Уласевіч

 

Новая запазычаная лексіка ў сучасным перыядычным друку друк. Современная журналистика: актуальные проблемы // Сборник научных статей. – Мн.: Институт парламентаризма и предпринимательства, 2006. – С. 36-44.

В.І. Уласевіч

 

Лексічныя працэсы ў беларускай мове канца ХХ – пачатку ХХІ стст.

 

друк. Мова і культура. (науковий журнал). Кіів: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2007. Вип. 9. Т.VІ. Національні мови і культуры в іх специфіці та взаемодіі. – С. 20-26.

В.І. Уласевіч

 

Жаргонная лексіка ў лексічнай сістэме беларускай мовы. друк. Сучасны стан і дынаміка норм беларускай літаратурнай мовы. Матэрыялы міжнар. навук. канф. Мінск. 24-25 кастрычніка 2006 г. / Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі. – Мн.: Права і эканоміка, 2006. – С. 70–72.  
Культура маўлення ў сродках масавай інфармацыі друк. Беларуская лінгвістыка. – 2007. – Вып. 60. – С. 100-106.  
Фанетыка-графічнае засваенне англіцызмаў у сучаснай беларускай мове  друк. Беларуская лінгвістыка. –2008. – Вып. 62. – С. 98-102.  
Слоўнік новых слоў  друк. Мінск: Тетра Системс, 2009. – 444 с.

В.І. Уласевіч

 

Беларуская мова: вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў БНТУ. У 4 ч. Ч. 3. Лексікалогія і лексікаграфія. Беларуская навуковая тэрміналогія / Л.А. Гіруцкая [і інш.], пад рэд. Л.А. Гіруцкай. – Мн., БНТУ, 2008. – 140 с.  друк. БНТУ, 2008. – С. 91-101, 117-120, 130-139.

В.І. Уласевіч

 

Зборнік тэкстаў для перакладаў па курсу “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”. друк. Мінск: БДАМ, 2009. – 63 с.  
Рекомендации по подготовке учебных изданий в Белорусской государственной академии искусств. друк. Мінск: БДАМ, 2009. – 15 с.  
Новыя слоўнікі беларускай мовы: спрэчныя пытанні. друк. Беларуская лінгвістыка. – 2010. – Вып. 65. – С. 123-127.  
Да пытання аб пастаноўцы націску ў новых лексемах англа-амерыканскага паходжання. друк. Беларуская лінгвістыка. –2012. – Вып. 67. –С. 23-29.

В.І. Уласевіч

 

Руска-беларускі тэрміналагічны слоўнік мастака-мадэльера: прынцыпы стварэння. друк. Культура. Наука. Творчество = Культура. Навука. Творчасць = Culture. Science. Arts: Материалы VI Междунар. науч.-практ. конф., 10–11 мая 2012 г. – Минск: Белорусский государственный университет культуры и искусств, 2012 – С. 23-28.  

Слоўнік лексічных варыянтаў у мове твораў Якуба Коласа / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы ; уклад. А.М. Астапчук [і інш.] ; рэд. кал. В.П. Русак, Л.А. Ліхадзіеўская. – Мінск: Беларус. навука, 2012. – 653 с.

 

друк. Мінск: Беларус. навука, 2012. – 653 с.  
 Беларуска-рускі тлумачальны слоўнік новых слоў і новых значэнняў слоў: прынцыпы стварэння. друк. Беларуская лінгвістыка. – 2013. – Вып. 70. – С. 70-78. В.І.Уласевіч
Руска-беларускі тлумачальны слоўнік новых слоў і новых значэнняў слоў. друк. Мінск: Аверсэв, 2013. – 225 с. В.І.Уласевіч
О принципах составления переводного словаря неологизмов: на материале «Белорусско-русского толкового словаря новых слов и новых значений слов» друк. Дыялог моў, культур, літаратур: Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, Масква, ДБАУ ВПА МДПУ, 14.-18 красавіка 2014. – М.: ДБАУ ВПА МДПУ, 2014. – С. 54-55.  
Фарміраванне лінгвістычнай кампетэнцыі студэнтаў на занятках па дысцыпліне “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” (на прыкладзе выкладання ў МДЭУ імя А.Д.Сахарава) друк. Праблемы і перспектывы інавацыйнага развіцця ўніверсітэцкай адукацыі і навукі: Матэрыялы міжнар. навук. канф., Гродна, ГрДУ, 26-27.02.2015. – Гр.: ГрДУ, 2015. – С.15-16.  

З вопыту складання перакладнога тэрміналагічнага слоўніка: на матэрыяле “Руска-беларускага тэрміналагічнага слоўніка мастака-мадэльера”

 

друк.

Этнокультурный и социолингвистический аспекты теории и практики преподавания языков : Сб. науч. ст. Междунар. конф., Минск, БНТУ, 05.-06.12.2014. – Минск : БНТУ, 2015. – С. 400–407.

ІІ Міжнародная канферэнцыя «Тэорыя і практыка выкладання моў у

негуманітарных вну: этнакультурны і сацыялінгвістычны аспекты» (БНТУ, Мінск, 05.-06.12.2014).

 
Внеаудиторные занятия как способ формирования и совершенствования речевых навыков у иностранных студентов друк. Cахараўскія чытанні: Экалагічныя праблемы 21 стагоддзя: Матэрыялы 15 міжнар. навук. канф., Мінск, МДЭУ, 21-22 мая 2015. – Мн.: МДЭУ, 2015. – С. 32-33.  
Распрацоўка пытанняў неаграфіі і неалогіі ў сучасным беларускім мовазнаўстве (на прыкладзе «Слоўніка новых слоў беларускай мовы» і «Беларуска-рускага тлумачальнага слоўніка новых слоў і новых значэнняў слоў») друк. Беларуская мова ў ХХІ стагоддзі: асноўныя тэндэнцыі развіцця (да 80-годдзя акадэміка А. І. Падлужнага): Зб. матэр. Міжнар. навук. канф., Мінск, 28–29 кастр. 2015 г. / Цэнтр даследаванняў беларус. культуры, мовы і літ-ры НАН Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2015. – С. 119–126. В.І.Уласевіч